GMU2-2

Photopoint 8

 

1997                                                            1999

GMU2_2_97.jpg (573733 bytes)GMU2_2_99.jpg (757993 bytes)

 

2001                                                           2002

GMU2 2 9501.JPG (655230 bytes)GMU2 2 9602.JPG (897069 bytes)

 

2003                                                           2004

GMU2-2-90503.JPG (626924 bytes)GMU2_2_090904.JPG (649309 bytes)

 

2005                                                            2006

P9081430.JPG (662684 bytes)